شرکت بازرگاني آوا تجارت زرين

شرکت بازرگاني آوا تجارت زرين
1397/9/16 23:51

در سال 1386 شرکت آوا تجارت زرين با مديريت يکي از مديران خوشنام و با تجربه به منظور فعاليت در زمينه تهيه و توزيع انواع ورق هاي گالوانيزه و رنگي تحت شماره309616 به ثبت رسيده که اين شرکت نيز با توانمنديهاي خود توانسته نقش بسزايي در تهيه و توزيع ورق هاي مزبور داشته باشد.